ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุพจน์ เจริญทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตสพม.เขต 34 สพม.เขต 34
2นางกัลชนา แปงคำกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)โรงเรียนบ้าราษฎร์ภักดี สพป.เชียงราย เขต 4