ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2555
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอาภา กุลพสุมนต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3สพป.เชียงราย เขต 2 สพท.สพป.เชียงราย เขต 2
2นายวชิระ ธุระกิจเสรีโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองบ้านปิงหลวง สพท.สพป.น่าน เขต 1
3นางชนิดาภา นิลคงโรงเรียนบ้านอรุโณทัยบ้านทุ่งกวาง สพท.สพป.น่าน เขต 2
4นายศรีธร ปัญญาบุญโรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพท.สพป.เชียงราย เขต 1
5นางสาวสุพัฒน์ แก้วปั๋นโรงเรียนโครงการหลวงแกน้อยแม่โถวิทยาคม สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 5
6นางสาวนิธิภรณ์ ศรีละโคตรโรงเรียนบ้านเปียงหลวงบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพท.สพป.ขอนแก่น เขต 1
7นางชนากานต์ มหาขุนคีรีโรงเรียนบ้านหัวฝายบ้านห้วยทราย สพท.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
8นางสาวรุ่งทิวา จิระสวัสดิ์พงศ์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยบ้านวังเยี่ยม สพท.สพป.สกลนคร เขต 3
9นางสุรัชฎา ทิพย์ชูโรงเรียนบ้านขอบด้งบ้านโป่งแดง สพท.สพป.ลำพูน เขต 2
10นายบัลลังค์ ยาคำโรงเรียนบ้านเปียงหลวงอนุบาลพะเยา สพท.สพป.พะเยา เขต 1
11นายประเสริฐ ปั๋นแก้วโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นวัดศรีสุพรรณ์ สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
12สิบเอกอุเทน ธิโยโรงเรียนบ้านแม่แมะบ้านปากเหมือง สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
13นางรุ่งเรือง ถิ่นคำโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองวัดเวฬุวัน สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
14นางอังคนา พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านปางแดงวัดบวกครกเหนือ สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
15นางสาวพวงจันทร์ พูลธวัชโรงเรียนบ้านสินชัยบ้านสันทราย สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
16นางอัจฉราภรณ์ ณะใจโรงเรียนวัดป่าแดงวัดศรีโพธาราม สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
17นางกรรณิการ์ จัตวัฒนกุลโรงเรียนวัดบ้านท่าวัดแม่สะลาบ สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 3
18นางธีรินทร คำโชติรสโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นวัดท่าต้นกวาว สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
19นายสุรินทร์ ปิงมาโรงเรียนบ้านโป่งถืบวัดเวฬุวัน สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
20นางฉวีวรรณ ปิงมาโรงเรียนบ้านเวียงฝางวัดเวฬุวัน สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
21นางวนิดา สุขรัตน์โรงเรียนบ้านสันป่าข่าวัดพระนอนหนองผึ้ง สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
22นางอุไร ทนานินโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงสันป่าตอง(สุวรรณราฎร์วิทยาคาร) สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
23นางทัศนีย์ เสถียรโชคโรงเรียนบ้านดงป่าลันวัดบวกครกเหนือ สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
24นางสาวนงเยาว์ โพธิ์ไทรโรงเรียนบ้านสันป่าแดงบ้านโนนสมบูรณ์ สพท.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
25นางสาวฉันฑิตา มะโนราโรงเรียนบ้านปางปอยศรีจอมทอง สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 6
26นางเดือนเพ็ญ อุทัยหิรัญเทวีโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ชุมชนบ้านอุ้มผาง สพท.สพป.ตาก เขต 2
27นายศรัตราวุธ แซ่เฮ้อโรงเรียนบ้านเมืองคองบ้านทุ่งข้าวหาง สพท.สพป.ลำพูน เขต 2
28นายชาญชัย สีแดดโรงเรียนบ้านท่ามะแกงบ้านห้วยฮ่อม สพท.สพป.แพร่ เขต 1
29นายคธาวุธ บุญเลิศโรงเรียนบ้านสินชัยบ้านต้อง สพท.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
30นางจรัสลำไพ พงศ์พงันโรงเรียนบ้านหนองเขียวบ้านน้ำลี สพท.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
31นายธวัชชัย ทิพเนตรโรงเรียนบ้านลานถึงแก่กรรม 
32นางขวัญปวีร์ ภัทรวิจารณ์โรงเรียนบ้านสันป่าแดงถึงแก่กรรม 
33นายบัณฑิต กิตระคามโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ลาออกจากราชการ 
34ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ วงศ์ศรีโรงเรียนบ้านแม่สูนน้อยให้ออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 27/02/2553
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3