ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2555
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสมัย คัจฉะภาโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวบ้านสันธาตุ สพท.สพป.เชียงราย เขต 3
2นางสาวลมัยพร พรหมเมตจิตโรงเรียนบ้านหนองขวางตชด.ศรีสมวงค์ สพท.สพป.เชียงราย เขต 3
3นายทรงวุฒิ รอดกรุงโรงเรียนบ้านเปียงหลวงบ้านห้วยต้มชัยยะ สพท.สพป.ลำพูน เขต 2
4นางสาวศิริพร พรมซาวโรงเรียนบ้านเปียงหลวงฮอดพิทยาคม สพท.สพม. เขต 3
5นางลัดดา ปงใจโรงเรียนบ้านห้วยเป้าบ้านหนองไคร้ สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
6นางสาวพรรณี ตาคำแสงโรงเรียนบ้านอรุโณทัยบ้านท้าวบุญเรือง สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
7นายชูศักดิ์ เนียมทองโรงเรียนบ้านเปียงหลวงบ้างปางน้ำถุ สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 1