ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2554
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววิชชุดา กันทะมาลาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมจอมทอง สพท.สพม เขต 3
2นายจรัญ พิทักษ์ศักดากรโรงเรียนดอยสามหมื่นบ้านแม่ไคร้ สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
3นายสงกรานต์ คำวงศ์ปินโรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)บ้านปางขุม สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
4นางวันทนีย์ ซาวคำเขตต์โรงเรียนบ้านสันม่วงชุมชนวัดช่อแล สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
5นางสาวสุวิมล สุจินพรัหมโรงเรียนสันติวนาบ้านหนองปิด สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
6นางสาวปิยวรรณ สำราญบำรุงโรงเรียนบ้านถ้ำตับเตาบ้านแม่ยางห้า สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
7นางพิมพ์วรา สดับโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ต.ช.ด.อนุสรณ์บ้านแม่ปาคี สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
8นายโฆษิต ชูชัยโรงเรียนแกน้อยศึกษาวัดยั้งเมิน สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
9นางชุติมา ชูชัยโรงเรียนแกน้อยศึกษาวัดยั้งเมิน สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
10นางพนมวรรณ จันทร์เลิศโรงเรียนดอยสามหมื่นบ้านแม่เลา สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
11นางบุณณดา ตันติวาณิชย์พงศ์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์บ้านบ่อแก้ว สพท.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
12นายอุทัย ยิ่งโยชน์โรงเรียนบ้านดงป่าลันลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 27/02/2553
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3